گزارش کارآموزی ساختمان

گزارش کارآموزی ساختمان

فهرست مطالب
تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بارساختمان3
پیاده کردن نقشه5
گودبرداری5
پی سازی6
پی کنی در انواع زمین ها6
خاک برداری و خاک ریزی 9
تعریف پی
ابعاد پی
انواع پی
پي سازي و پي کني با هم 22
پي کني در زمين هاي سست
پي کني در زمين هاي خاک دستي و سست24
طريقه عمل :25
لايه هاي پي هاي تكي
شناژ 33
لايه هاي شناژ33
قفسه شناژ34
ساختمان هاي اسکلت فلزي:37
اجزاء ساختمان هاي فلزي37
انواع پروفيل هاي فولادي در ساختمان38
قسمت هاي مختلف ستون41
بادبند42
زنگ زدگی و جلوگیری از آن:43
مزایا ی ساختمان فلزی 45
معایب ساختمانهای فلزی :48
تشريح محل كارآموزي50

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بارساختمان
بطور کلی زمینها به چنددسته تقسیم می شوند:
الف ـ زمینهای خاکریزی شده(زمینهای خاک دستی):( مانند بعضی از اراضی شمال تهران و خندق های پر شده کههمه بوسیله خاک دستی پر شده اند ، مقاومت این زمینها بسیار کم بوده وقدرت مجاز آنها در حدود 80 گرم بر سانتی متر مربع می باشد این زمینهابدون پی سازی های ویژه مانند شمع کوبی و غیره به هیچ وجه برای ساختمانمناسب نیستند
ب ـ زمینهای ماسه ای: مانند زمینهای سواحل دریا ، این زمینها برای ساختمانهای سبک مناسب هستند و در حدود 1تا 2/1 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع بار تحمل می نمایند و در بعضی ازانواع زمینهای سواحل دریا که ماسه ای بوده و به کل فاقد خاکهای چسبندهمی باشد (خاک رس) بیش از 500 گرم بار تحمل نمی کنند در این گونهزمینها نیز باید برای ساختمانهای سبک طبق شرایط محلی پی سازی ویژه صورتبگیرد و برای ساختمانهای بزرگ ابعاد پی باید با توجه به مطالعات مکانیکخودرو و بر طبق محاسبه ساخته شود
ج ـ زمینهای شنی: اگراین زمینها دارای دانه بندی خوب باشند به طوری که دانه های ریز فضایخالی بین دانه های درشت تر را پر نموده و تولید جسم توپر و متراکمیکرده باشد و این دانه بندی به وسیله ماده چسبنده به هم متصل باشد (خاکرس به اندازه لازم) برای ساختمان بسیار مناسب بوده و مقاومت مجاز آن درحدود 5/2 و حتی 5/3 کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد به این گونه هازمینها دج گفته می شود
د ـ زمینهای رسی: این زمینها به دو دسته تقسیم می شوند:
1)زمینهای رسي خشک: که فشاری در حدود 5/1 کیلوگرم بر سانتی مترمربع را تحمل می نمایند مانند زمینهای جنوب تهران2)زمینهای رسي تر (آبدار)) : این زمینها به واسطه وجود آب فراوان داخل خاک دارای سستی های زیاد بودهو قدرت مجاز آن بر حسب درصد آب موجود در آن متفاوت است باید توجهنمود که اعداد داده شده در فوق برای مقاومت مجاز زمین در خاکهای مختلفکاملاً تقریبی بوده زیرا تعیین مقاومت مجاز خاک به عوامل دیگر از قبیلآب های تحت الارضی ودرصد خاکهای چسبنده و غیره نیز بستگی دارد

پیاده کردن نقشه
پاک سازی و تسطیح زمین:
قبل از پیاده کردن نقشه بایدعملیات تسطیح و پاک سازی محل ساختمان را انجام دهیم این عملیات شاملتخریب بناهای موجود وغیر قابل استفاده ریشه کنی بوته ها و درختان تمیزکردن نخاله ها و سنگ و کلوخ است تخریب ساختمانها کاری تخصصی است وباید توسط افرادی که در این کار مهارت دارند انجام شود ریشه کنیدرختان را می توان توسط ابزارهای دستی یا مکانیکی انجام داد بریدندرختان بزرگ را باید به افراد ماهر واگذار کرد محل ساختمان بایدکاملاً از چمن و دیگر نباتات پاکسازی شود این عمل در واقع برای پاکسازیخاک صورت میگیرد چون ممکن است حدود 30 سانتیمتر از خاک سطحی شاملگیاهان زنده و نباتات باشد در نتیجه خاک سطحی سست شده و به آسانی فشردهمیشود که این خاک برای ساختمان سازی مناسب نیست پس این خاک باید باماشین آلات خاک برداری یا با وسایل دستی ساده مانند بیل و فرغونبرداشته و به محل مناسبی حمل شود در ضمن چنانچه سطح زمین نا صاف باشدباید با گریدر و یا با وسایل دستی تسطیح و خاکهای اضافی به محل دیگریبرده شود
پیاده کردن نقشه و هدف آن:
پس از اینکه مراحل مطالعه و طراحی هر طرحساختمانی به پایان رسید و نقشه آن آماده شد ، باید برای شروع عملیاتساختمانی ، موقعیت و محل دقیق آن روی زمین مشخص شود منظور از پیادهکردن نقشه ، مشخص کردن گوشه ها ، و محور ها و اضلاع طرح بر روی زمیناست که به وسیله مترکشی یا دوربین های نقشه برداری تعیین ، میخ کوبی وسپس رنگریزی می شود
به بیان دیگر ، پیادهکردن نقشه بر روی زمین مرحله ای بین طرح و شرع عملیات ساختمانی است نکته بسیار مهم اینکه عمل پیاده کردن نقشه باید کنترل شود یعنی پس ازمیخ کوبی گوشه ها و تعیین محورها و قبل از رنگریزی باید با اندازه گیریمجدد اضلاع و زوایا ، از درستی آنها مطمئن شد در غیر اینصورت بایدنسبت به اصلاح آنها اقدام شود در مورد اهمیت کنترل و پیاده کردن نقشهباید متذکر شد که اگر محل ساختمان یا ارتفاع کف آندرست مشخص نشده باشد، زمان و هزینه های انجام شده ی عملیات ساختمانی ، به هدر رفته وخسارات سنگین در بر خواهد داشت ، در صورتی که با صرف وقت کم برای کنترلعملیات پیاده کردن ، که کاری بسیار ساده است می توان از زیانهای مادی واتلاف وقت جلوگیری کرد پیاده کردن نقشه یک ساختمان با ابزار سادهمانند متر و ابزار دقیق مانند دوربین نقشه برداری و متر امکان پذیر است

 

دانلود کاراموزی رشته مهندسی عمران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *